CSR

สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A) ตอบแทนสังคม จัด “โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กกพ. ผนึกกำลังพันธมิตร ประกาศรางวัล "คนบันดาลไฟ AWARDS"  เชิดชูเกียรติ บุคคล กลุ่มคน และ องค์กร ผู้ร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้