“วนชัย กรุ๊ป” ดัน “วู้ดสมิตร” ชูศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่สำนักงานใหญ่ เชิงสะพานพระราม 7 ศิลปินดัง-นักอนุรักษ์ร่วมตบเท้าเข้ารณรงค์ทุกภาคส่วน รณรงค์รักษาผืนป่าธรรมชาติและใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่า

Last updated: Jun 6, 2019  |  246 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

“วนชัย กรุ๊ป” ดัน “วู้ดสมิตร” ชูศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่สำนักงานใหญ่ เชิงสะพานพระราม 7  ศิลปินดัง-นักอนุรักษ์ร่วมตบเท้าเข้ารณรงค์ทุกภาคส่วน  รณรงค์รักษาผืนป่าธรรมชาติและใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่า


วนชัย กรุ๊ป ประกาศเปิดตัว “วู้ดสมิตร (Woodsmith)” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายแผ่นไม้ ทดแทนธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ไม้ สำเร็จรูปทดแทนธรรมชาติคุ ณภาพระดับสากลให้แก่ผู้บริโภคทั่ วประเทศไทย พร้อมเปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัสดุไม้ ทดแทนธรรมชาติแก่ลูกค้ าและประชาชน โดยจับมือนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและนักวาดภาพแนวหน้ามาร่วมพู ดคุยและสร้างสรรค์ผลงานจากผลิ ตภัณฑ์ไม้สำเร็จรู ปทดแทนธรรมชาติ หวังปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงบั นดาลใจให้ทุกภาคส่วนเห็ นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel แผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard) แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่ นๆ จากวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติ ระดับแนวหน้าของเอเชีย ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้ นการอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติเป็ นหัวใจสำคัญ และเป็นผู้นำร่องเรื่ องการนำเศษไม้เหลือใช้ มาแปรสภาพเป็นนวัตกรรมสร้ างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ทั้งในระดับอุ ตสาหกรรมและครัวเรือน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่ อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมี รายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งช่วยรักษาสมดุลของสิ่ งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับเศษไม้ไปในตัว

 

นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 76 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตไม้ต้องปรับตัวและพัฒนากระบวนการผลิตให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤต วนชัย เป็นองค์กรแรกๆ ในอุตสาหกรรมที่หันมาผลักดันเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่าที่สุดพร้อมลดการใช้วัตถุดิบที่ฟุ่มเฟือย และเน้นการมองหาทรัพยากรทดแทนเพื่อรักษาธรรมชาติ ห้สมดุล เช่น การเลือกใช้ไม้ยางพาราที่หมดน้ำยางแล้วมาใช้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ”

“เรานำทุกส่วนของต้นไม้ แม้กระทั่งเศษไม้ฟืนปีกไม้ ขี้เลื่อย มาผ่านกระบวนการและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยเพื่อแปรสภาพเป็นวัสดุที่ มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานสะดวก ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานสากล วนชัย เชื่อว่าการเปิดตัว ‘วู้ดสมิตร’ในวันนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั้งในระดับครัวเรือน ระดับองค์กร และระดับอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย สามารถเข้าถึงทางเลือกวัสดุไม้ ทดแทนธรรมชาติได้มากขึ้น” นายวรรธนะกล่าวเสริมในโอกาสเดียวกันนี้ วนชัย กรุ๊ป ได้ถือฤกษ์ดีเปิดตัว “วู้ดสมิตร สำนักงานใหญ่” บนถนนวงศ์สว่าง อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภั ณฑ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวั ฒนาการของแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ ที่ทั้งคุณภาพสูงและปลอดภัย โดยจัดแสดงในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ที่น่าสนใจทันสมัย ด้วยเนื้อหาที่ช่วยปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมเกิดจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ทดแทนธรรมชาติมากขึ้น

นายวรรธนะกล่าวว่า “วู้ดสมิตร สำนักงานใหญ่ จะเป็นพื้นที่ที่มอบประสบการณ์ ใหม่ให้กับลูกค้า โดยมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ สวยงามปลอดภัย และคุณภาพดีของวนชัยฯ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นความหลากหลายของการนำผลิตภัณฑ์ ไม้ทดแทนธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ งานจริง นอกจากนี้ยังมีบริการสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่ง เพื่อให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสะดวกขึ้นอย่างครบวงจร”
 


สำหรับการเปิดตัว วู้ดสมิตร ในครั้งนี้มีไฮไลท์พิเศษอยู่ที่ การเชิญศิลปินนักวาดระดับแนวหน้าของไทย ได้แก่ พลอย จริยะเวช ภัทรีดา ประสานทอง และ นวลตอง ประสานทอง มารังสรรค์ผลงานศิลปะลงบนพื้นผิวไม้ทดแทนธรรมชาติ สำหรับนำมาจัดแสดงใน วู้ดสมิตร สำนักงานใหญ่ และนำไปจัดประมูลเพื่อนำรายได้ สมทบทุนโครงการการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่าง เสือโคร่งและเสือดาวในระบบนิ เวศเพื่อการวางแผนอนุรักษ์  ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และโครงการสร้างแหล่งน้ำถาวรให้กับกระทิงและสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้วพลอย จริยะเวช นักเขียน นักแปล และนักวาดภาพ เจ้าของผลงานการจัดวางกล่องไม้ และเพ้นท์ประตูชุด “Into The Woods” ร่วมกับวู้ดสมิตร เผยว่า “พลอยตีความความเป็นวนชัย หรือ ชัยชนะของการรักษาป่าว่าเป็นการใช้ปัญญาและสติไตร่ ตรองอย่างดีในการทำงาน เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ โดยใช้ นกฮูก-สัญลักษณ์แห่งปัญญา ปลา-ความอุดมสมบูรณ์ และดอกไม้-การผลิ ดอกออกผลของแนวคิดวัสดุทดแทนไม้ จากธรรมชาติมาถ่ายทอดเป็นลวดลายบนกล่องไม้ ที่นำมาจัดวางกับไม้ต้นและไม้ ดอกนานาชนิด ประหนึ่งการจำลองเป็นป่าที่ได้รับการฟื้นฟู นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งผลงานเป็นการเพ้นท์ประตู ซึ่งพลอยใช้สีน้ำเงินลายครามซึ่งจำลองตามแบบผลงานซิกเนเจอร์ ของตัวเองมาวาดเป็นรูปปลาลงบนประตูสีขาว พร้อมแต่งแต้มด้วยสีส้มที่ดูมีพลัง และเป็นสีองค์กรของวู้ดสมิตรด้วยค่ะ”
 

 

สองพี่น้องนักวาดภาพเจ้าของลายเส้นน่ารักที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ภัทรีดา และ นวลตอง ประสานทอง ก็เป็นอีกกลุ่มศิลปินที่ตบเท้าเข้าร่วมงานกับวู้ดสมิตรในครั้งนี้ โดย แป้ง-ภัทรีดา ประสานทอง เผยว่า “รู้สึกภูมิใจและยินดีที่ได้นำเอาจินตนาการและศิลปะของตัวเองมาผสมผสานกับวัสดุที่รักษ์โลกของวู้ดสมิตร เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจเรืองการดำรงรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับผลงานในครั้งนี้ประกอบด้วยประตูและกรอบรูป โดยผลงานประตูใช้ชื่อว่า ‘Magic Bug’ มาจากแนวคิดที่อยากทำประตูให้ดูเป็นมิตร จนเหมือนลืมไปเลยว่านี่คือประตู ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นกรอบรูปที่ใช้ชื่อว่า ‘หน้าไม้’ โดยนำเอาไม้ท่อนขนาดเล็กที่มีหน้าตัดกลมมาจัดเรียงรวมกันอยู่ในกรอบ สื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ในการพิทักษ์ป่าไม้ การได้มีโอกาสร่วมงานกับวนชัย ครั้งนี้ทำให้เราได้รู้จักกับวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติมากขึ้น ต่างจากที่ปกติวาดลงแต่ในกระดาษ และในระหว่างที่เพ้นท์งานก็ไม่มีอาการแพ้ที่เกิดจากวัสดุเลย ซึ่งทั้งๆ ที่ปกติมักจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมาก ถือว่าแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับการนำไปต่อยอดสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงศิลปะค่ะ”

ด้าน นวล-นวลตอง ประสานทอง กล่าวว่า “นวลกับ วนชัย มีความเชื่อตรงกันในเรื่องการทำงานโดยหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงออกแบบและเพ้นท์ชิ้นงานด้วยความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนเห็้นว่า วัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงาม น่าสนใจ และดูทันสมัย ไม่แพ้วัสดุไหนๆ โดยเลือกวาดเป็นลวดลายนก ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีส่วนช่วยในการขยายป่าไม้ด้วยการจิกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ลงบนประตู พร้อมใช้ภาพเบื้องหลังเป็นรูปหน้าต่าง เพื่อสื่อถึงความทดแทนกันได้ ระหว่างประตูที่ปิดอยู่กับหน้าต่างที่เปิดออกไปสู่ทางเลือกใหม่ๆ เหมือนเป็นการ ‘Opening the New Door’ และอีกชิ้นที่อยู่ในผลงานชุดเดียวกันเป็นกรอบรูปที่นำแผ่นวีเนียร์มาตัดเป็นรูปทรงของดอกไม้ในแจกัน เพื่อสื่อให้เห็นว่า บางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะโรยรา หรือหมดคุณค่าไปแล้ว แต่เมื่อเอามาปักใส่แจกัน มันก็ยังมีชีวิตและงดงามต่อไปได้อีก”

 

นอกจากนี้ ในโอกาสงานเปิดตัววู้ดสมิตรยังมีแขกรับเชิญพิเศษอีก 2 คน คือ พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นักแสดงสาวนักอนุรักษ์อย่าง เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในฐานะผู้ที่คลุกคลีกับงานด้านการพัฒนา รวมทั้งฝากแนวคิดดีๆ ให้กับผู้บริโภคและทุกภาคส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันแก้ไข เรายังมีโอกาสรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติและส่งต่อโลกสีเขียวให้กับลูกหลานในอนาคตได้ ถ้าเรารู้จักแสวงหาความรู้และค่อยๆ ลงมือปรับพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากมนุษย์เรายังต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในรูปแบบของปัจจัย 4 อยู่ ดังนั้นสิ่งที่เราพอจะทำได้ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมก็คือการบริโภคด้วยความใส่ใจ และเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างมีความรับผิดชอบค่ะ”ด้าน เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ก็ได้ฝากข้อคิดดีๆ ในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ว่า “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มได้ที่คุณตัวเอง วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนทำได้ คือการรู้จักใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะในทรัพยากรป่าไม้ และธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอาหลักการ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ (reduce, reuse, recycle) มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันให้เกิดความเคยชิน เพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน และลดการทำลายธรรมชาติลงได้มากแล้วค่ะ”           

          ทั้งนี้วู้ดสมิตร ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดสาขาทั้งหมด 20 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ ซึ่งมีทั้งร้านที่เป็นแบบสแตนด์อโลน และร้านค้าที่ร่วมกับพันธมิตร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ ไดนาสตี้ เซรามิค ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่วู้ดสมิตรจำหน่ายประกอบด้วย แผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel ได้แก่ แผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard) แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) OSB แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป บานประตูไม้ HDF และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ ไม้พื้นบันไดและไม้ราวบันได บัวเชิงผนัง ตัวจบไม้พื้น ไม้ตกแต่งผนัง ประตู วงกบ ประตูพร้อมวงกบ เป็นต้น พร้อมกับมีบริการด้านการจัดส่งสินค้าอีกด้วย


ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ-บรรณาธิการภาพ : รายงาน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาได้ที่กองบรรณาธิการ อีเมล : piyoros2514@gmail.com

Line; piyoros555  โทร. 061 949-2508