“กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” ประเดิมเปิด “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า โอท็อป เกษตรแปรรูป” ประจำปี 2562

Last updated: Jun 11, 2019  |  307 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

“กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” ประเดิมเปิด “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า โอท็อป เกษตรแปรรูป” ประจำปี 2562


วันนี้ (11 มิ.ย.62) ที่ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ (Food Innovation and Packaging Center,FIN) ในฐานะที่ปรึกษาดำเนินโครงการฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า โอท็อป เกษตรแปรรูป” ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ม.เชียงใหม่ นางอโณทัย นุตะศะริน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ หน่วยงานความร่วมมือในการบริหารการจัดการโครงการ ทีมที่ปรึกษา และผู้แทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ร่วมเปิดงานแถลงข่าว ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้น เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด กระบวนการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมทางการเกษตร ที่มีพื้นฐานจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่เหมาะสม โดยผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตได้อย่างเหมาะสม สู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย


 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า โอท็อป เกษตรแปรรูป ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจการของผู้ประกอบการชุมชน โดยได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 102 กลุ่ม จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของตนเอง ให้มีความพร้อมสามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างเข้มแข็ง พร้อมส่งเสริมการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการต่อยอด ซึ่งนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และยังสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่น ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และในระดับประเทศในโอกาสต่อไป    สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์วัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ โทร.053 – 948286 ,081-9948489/ www.fin.cmu.acth


ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ-บรรณาธิการภาพ : รายงาน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาได้ที่กองบรรณาธิการ อีเมล : piyoros2514@gmail.com

Line; piyoros555  โทร. 061 949-2508  


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง