‘AWEN’ เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลจัดประชุมสุดยิ่งใหญ่ในไทย ชู 7 ยุทธศาสตร์ กระตุ้นบทบาทสตรีอาเซียน 10 ประเทศ

Last updated: Jun 19, 2019  |  362 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

 ‘AWEN’ เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลจัดประชุมสุดยิ่งใหญ่ในไทย   ชู 7 ยุทธศาสตร์ กระตุ้นบทบาทสตรีอาเซียน 10 ประเทศวันนี้ (19 มิ.ย.62) เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล หรือ ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) โดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทย (AWEN – Thailand) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันกำหนด 7 ยุทธศาสตร์และบทบาทสตรีในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นการประชุมรายการแรกของสตรีในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ที่จะจัดให้มีขึ้นในประเทศไทยในปีที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

 
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN)

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) กล่าวว่า  AWEN เป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก หรือ ASEAN Commission on the Promotion of the Rights of Women and Children (ACWC) ซึ่งช่วงเวลา 2 ปี ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2563 ที่ประเทศไทยในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน AWEN และคาบเกี่ยวกับช่วงที่ประเทศไทย เป็นประธานอาเซียนในปี 2562  จะอาศัยเครือข่ายและพลังของ AWEN เพิ่มบทบาทของนักธุรกิจหญิงไทยในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

 


“การทำงานของ AWEN เป็นการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสถานภาพสตรีในภาคเศรษฐกิจ นำพลังของผู้หญิงออกมาเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะด้านสตรีไปได้เต็มที่ในระดับโลก สำหรับประเทศไทยยังอยากเห็นการส่งเสริมบทบาทสตรีสู่นานาชาติให้มากขึ้น  การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงต้องทำไปพร้อม ๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ AWEN กำลังดึงศักยภาพของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งในธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วอาเซียน ออกมาเติมเต็มกันและกันผ่านเครือข่ายเพื่อยกระดับสถานภาพสตรีในทุก ๆ ด้านในการพัฒนาสังคมประเทศไทย และอาเซียนให้เติบโตไปด้วย” คุณหญิงณัฐิกา กล่าว 

 สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะสอดคล้องกับนโยบาย 3 แกนหลักอาเซียน ได้แก่ สังคมอาเซียน การเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจให้กับสตรี ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจ และภารกิจในการดำเนินงานผลักดันสตรีในกระแสหลักของภูมิภาคอาเซียน โดยแผนการดำเนินงานของ AWEN จึงมุ่งให้ความสำคัญกับ 7 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล 2. สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน การอ่านออกเขียนได้และระเบียบวินัย 3. เพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย  ผู้ประกอบการสตรี และแรงงาน 4. ส่งเสริมความยั่งยืนและความพอเพียงในตนเองในผู้ประกอบการวิสาหกิจ  ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 5. เพิ่มการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสตรีในภูมิภาคอาเซียน 6. ผลักดันความเป็นผู้นำในสตรีอาเซียนสู่เวทีโลก 7. จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


 


ด้านประเด็นการพัฒนาหลักนี้ จะนำไปสู่การกำหนดหัวข้อการสัมมนาใหญ่ของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย  (AWEN Thailand) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ในหัวข้อ “ASEAN Women’s Leadership 4.0 : The New Chapter” (บริบทใหม่ของผู้ประกอบการสตรีไทยสู่ผู้นำสตรีอาเซียน  4.0) เน้นให้ความรู้ภาพรวมเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของไทย โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการสตรีไทยที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดและกำหนดทิศทาง บทบาทสตรี เพื่อนำไปต่อยอดสู่การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนต่อไป ขณะที่การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 จัดโดย AWEN สากล ภายใต้หัวข้อ “Globalization 4.0 and Beyond : Advancing Women Economic Empowerment Through Action and Impact” (พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ... สหัสวรรษ 4.0) เพื่อสรุปผลการหารือ พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทสตรีในภาคธุรกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ 

 


“นับเป็นโอกาสดีที่นักธุรกิจหญิงของไทยและประเทศ ในกลุ่มอาเซียนจะได้นำเสนอผลงานหรือโชว์เคสที่ได้ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเช่นเดียวกับตัวแทนประเทศต่างๆ ให้ผู้ร่วมประชุมที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ และระดับสากล ได้เห็นศักยภาพของนักธุรกิจหญิงของอาเซียน และจะได้สรุปผลการหารือและการนำเสนอผลงาน พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทสตรีในภาคธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ทันที” คุณหญิงณัฐิกา กล่าว      

 
 

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า “ภายใต้แผนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนระดับชาติต่าง ๆ ประกอบด้วยภารกิจที่ต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ  รวมถึงการสนับสนุน AWEN ประเทศไทย ให้มีบทบาทในการส่งเสริมและนำศักยภาพของสตรี ในภาคธุรกิจออกมาสนับสนุนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในภาพรวม และเชื่อมั่นว่าภารกิจนี้จะโดดเด่นขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียน ในวาระที่คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน AWEN ประเทศไทย เป็นประธาน AWEN สากล ระหว่างปี 2561 - 2563 นี้”           

        ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) 2019 ได้ที่ www.awenconference2019.com


ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ-บรรณาธิการภาพ : รายงาน

สงข่าวประชาสัมพันธ์มาได้ที่ กองบรรณาธิการ อีเมล : piyoros2514@gmail.com

โทร.061 949 2508
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง