ก.แรงงาน แถลงจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 4 - 6 ก.ค.นี้ ณ ไบเทค บางนา

Last updated: Jul 2, 2019  |  190 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

ก.แรงงาน แถลงจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 4 - 6 ก.ค.นี้ ณ ไบเทค บางนา


กระทรวงแรงงาน โดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แถลงข่าวจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 วันที่ 4-6 ก.ค. นี้ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร สสปท. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ Safety Thailandเป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มสร้างความปลอดภัยตั้งแต่เด็กนักเรียนจนกระทั้งความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เนื่องจากหากมีการป้องกันที่ดีแล้ว การประสบอันตรายจากการทำงานก็ลดน้อยลง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันเชิญชวนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นการตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งได้รับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสัมมนาทางวิชาการกว่า 30 หัวข้อ การปาฐกถาในหัวข้อ "มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน” การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 ได้แก่ การประกวดนวัตกรรม ประดวก Story Board ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การประกวดทีมฉุกเฉิน กาประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริการด้านความปลอดภัย การจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมรวมถึงการแสดงนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา กว่า 100 บูธ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน เป็นต้น