กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินหน้า “ก้าวต่อตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงาน Thailand Social Expo 2019

Last updated: Jul 7, 2019  |  180 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินหน้า “ก้าวต่อตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงาน Thailand Social Expo 2019


เมื่อไม่นานมานี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานทางด้านสังคมที่ใหญ่ที่สุด ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย “Thailand Social Expo 2019” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” (Partnership for Sustainable) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดงานภายใต้แนวคิด “ก้าวต่อตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีทั้งหมด 7 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 นิทรรศการ “ก้าวต่อตามรอยบาท ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานดำเนินการต่อมา

โซนที่ 2 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง” เป็นจำลองหมู่บ้านราษฏรบนพื้นที่สูง นำเสนอวิถีความเป็นอยู่ การแต่งกาย อัตลักษณ์ วัตถุศิลป์ ของราษฏรบนพื้นที่สูง 5 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง เมี่ยน ม้ง ลาหู่ และอาข่า และการนำเสนอการท่องเที่ยงเชิงภูมิวัฒนธรรม

โซนที่ 3 เวทีการแสดงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำเสนอการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การแสดงผู้แสดงความสามารถ ในโครงการ Smart on Street และการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

โซนที่ 4 Mini Theater ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการนำเสนอ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัดสิการ

โซนที่ 5 บริการวัดสายตาประกอบแว่นฟรีโดยบริษัทแว่นท็อปเจริญ สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 200 อันต่อวัน

โซนที่ 6 : เปลี่ยนวิถีชีวิต พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างรายได้ ด้วยโครงการธัญบุรีโมเดล นิทรรศการจำลองการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตามโครงการธัญบุรีโมเดล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้รับบริการจาก 11 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

โซนที่ 7 : ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน เป็นนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคม เช่น Productive Welfare สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ และการนำเสนอการดำเนินการส่งเสริมพลังประชารัฐ People, Power and Partners โดยจำลองพื้นที่แสดงการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จัดแสดงผลงานของเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม (อพม.น้อย) การนำเสนอการขับเคลื่อนงานด้านกิจการเพื่อสังคม (SE) และการขับเคลื่อนงาน(CSR) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม นำเสนอแนวความคิด Productive Welfare สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ

นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป นางนภากล่าว