"ปลัด พม."  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล)

Last updated: Jul 8, 2019  |  206 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

"ปลัด พม."  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล)


วันนี้ (7 ก.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล) จำนวน 76 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบการทำงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ทั่วประเทศ โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน ศปก.ต. 76 แห่ง และพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


นายปรเมธี กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตบุคคล รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ปัญหาความรุนแรงไม่เพียงแต่ โดยในปี 2561 จากระบบฐานข้อมูล ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว www.violence.in.th ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พบว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1,297 เหตุการณ์ และจากข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 มีการกระทำความรุนแรงในสังคม รวม 2,794 ราย แบ่งออกเป็นความรุนแรงในครอบครัว 1,836 ราย และความรุนแรงภายนอกครอบครัว จำนวน 958 ราย


นายปรเมธี กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. โดย สค. ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นและบูรณาการ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการรณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้แก่สังคม ตลอดจนเสริมสร้างกลไกระดับชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ สำหรับปี 2562 มีการดำเนินโครงการสังคมไทยไร้ความรุนแรง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ (Flagship Projects)ของกระทรวง พม. โดยมีการดำเนินโครงการตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ (Zero Violence) (1 จังหวัด 1 ตำบล) ที่มุ่งเน้นให้เกิดต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตั้งแต่ระดับชุมชน โดยบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวมากที่สุด และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่  โดย สค .ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศพค. ขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ มี ศพค. จำนวน 7,133 แห่ง ครบทุกจังหวัด และได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของคณะทำงาน ศพค. และมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ให้ครบทุกอำเภอจำนวน 878 แห่ง ซึ่งขณะนี้ มี ศปก.ต. จำนวน 705 แห่ง โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสหวิชาชีพในระดับพื้นที่

“สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล) จำนวน 76 รางวัล เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบการทำงานสำหรับ ศปก.ต. ทั่วประเทศ โดยมีการพิจารณาคัดเลือก ศปก.ต. ที่มีความพร้อมและความโดดเด่นในการดำเนินงาน 7 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างเครือข่าย การสำรวจข้อมูลชุมชน การจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การบูรณาการความร่วมมือ การถอดบทเรียน และการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้งนี้ ขอให้มีการขยายผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบ สามารถบูรณาการการทำงานดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมทุกช่วงวัย ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับ ศปก.ต. ทั่วประเทศ อันนำไปสู่การเสริมสร้างครอบครัว ชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน

ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ/ยรรณาธิการภาพ : รายงาน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ อีเมล : piyoros2514@gmail.com 

มือถือ : 061 949 2508

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง