“เฉลิมชัย รับเคลียร์เอง รับม็อบกฟก.3.5พันคนบุกกระทรวง ทวงสัญญาแก้ปัญหาหนี้สิน !

Last updated: Sep 17, 2019  |  119 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

“เฉลิมชัย รับเคลียร์เอง รับม็อบกฟก.3.5พันคนบุกกระทรวง ทวงสัญญาแก้ปัญหาหนี้สิน !


เมื่อวันที่ 16ก.ย.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ประชุมกับแกนนำกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย ซึ่งนำโดย นายชรินทร์ ดวงดารา ที่ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธาน กฟก.และตนซึ่งเป็นรอง ประธาน กฟก. ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกฟก.ชุดใหม่โดยเร็ว เพื่อที่คณะกรรมการจะได้จัดพิจารณาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก กฟก. โดยให้ความเห็นชอบร่างโครงการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติต่อไป โดยให้ความเห็นชอบร่างโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีเกษตรกรมีหนี้เกิน 25 ล้านบาทต่อราย  โดยตามระเบียบปัจจุบันนั้น หนี้ที่กฟก. จะซื้อมาบริหารจัดการได้ต้องไม่เกิน 25 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีเกษตรกรส่วนหนึ่งมีหนี้เกิน จึงต้องการให้ช่วยเหลือเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติต่อไป

นอกจากนี้ยังต้องการให้เร่งจัดการแก้ปัญหาสินทรัพย์รอการขาย (NPA) เพราะหากคณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว ที่ดินทำกินและอสังหาริมทรัพย์ของสมาชิกที่นำไปค้ำประกันการกู้ยืม แล้วไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดจะถูกบังคับคดีขายทอดตลาด และให้เร่งดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและชำระหนี้สินที่กฟก. ซื้อมาบริหารจัดการได้ โดยสมาชิกจะชำระคืนแก่กฟก. ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเจ้าหนี้เดิม นอกจากนี้ยังขอให้คณะกรรมการกฟก. เร่งจัดทำรายละเอียดทำรายละเอียดการจัดทำสัญญาการชำระหนี้ของสมาชิกที่กฟก. รับการชำระหนี้แทนหรือการจัดการหนี้ไปแล้วทั้งหมดเพื่อที่สมาชิกจะได้ชำระหนี้แก่กฟก. ตามสัญญา โดยอาจตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนภายใน 7 วันส่วนอีกกลุ่มนำโดยนายยศวัจน์ ชัยวัฒนศิริกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) ที่ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งรัดการแก้ไขพ.ร.บ. ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้กฟก. สามารถชำระหนี้แทนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูกรณีหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือหนี้บุคคลค้ำได้เนื่องจากเป็นนลูกหนี้กลุ่มใหญ่ของธ.ก.ส. ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎหมายที่ให้กฟก. สามารถจัดการซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจากสถาบันการเงินได้ 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่าได้แจ้งแกนนำสมาชิกกฟก. ในประเด็นที่ให้คณะกรรมการกฟก. ชุดใหม่ประชุมโดยเร็วว่า ขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิมายังกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเมื่อหนังสือมาถึงจะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกฟก. ชุดใหม่เพื่อให้สามารถประชุมแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรทันที ส่วนการแก้ไขพ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในมาตราที่แกนนำสมาชิกฟก. เสนอนั้นได้ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยทราบว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบตามร่างแก้ไขที่เสนอไป แต่ยังไม่ได้ส่งหนังสือตอบกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งหากได้รับหนังสือตอบกลับ ตนจะนำเสนอครม. โดยเร็วที่สุดเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป


ทั้งนี้แกนนำทั้ง 2 กลุ่มพึงพอใจในคำตอบที่ได้รับ แต่ระบุว่า เกษตรกรสมาชิกกฟก. ที่เดินทางมาประมาณ 3,500 คนประสงค์จะพักค้างแรมที่หน้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อรอจนกว่าจะมีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้งหมด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง