ALL สนับสนุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

Last updated: Jan 15, 2020  |  190 จำนวนผู้เข้าชม  |  Society

ALL สนับสนุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563


บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนวั ดผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดย ALL มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเห็ นความสำคัญแก่การสร้างคุณค่ าในตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุ คใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็ นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต