'ธนาสิริ กรุ๊ป' ผ่าตัดองค์กรเพื่อเสริมสร้ างความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างมีศักยภาพ และมั่นคง ดึงนักบริหารมือทอง "ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์" ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

Last updated: Apr 13, 2020  |  146 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

'ธนาสิริ กรุ๊ป' ผ่าตัดองค์กรเพื่อเสริมสร้ างความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างมีศักยภาพ และมั่นคง ดึงนักบริหารมือทอง "ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์" ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ


บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA  แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก (มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นมา)  นักบริหารมือทอง นั่งแท่น ประธานกรรมการ เปิดแผนร่วมทุนกับยักษ์อสังหาฯ จากญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่ อยู่อาศัยร่วมกัน ตั้งเป้าสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ ง มีการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 
 
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ซึ่งท่านเป็นนักบริหารมือวางอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปีในบริษัทชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศในหลากหลายองค์กรธุรกิจหลายรูปแบบ 

ทั้งงานด้านการเงินการธนาคาร งานฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ และงานบริหารธุรกิจภาคเอกชน เช่น เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกองทุนฟื้นฟู ไม่ให้เกิดความเสียหาย เมื่อขายหุ้นคืนหุ้น,เป็นประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รัฐวิสาหกิจสังกั ดกระทรวงคมนาคม) ทำให้โรงแรมสามารถล้างขาดทุ นสะสมจำนวนมากได้ในเวลา 6 ปี, เป็นประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารฯ สามารถหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องอยู่ในแผนฟื้นฟู, เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด(มหาชน) เป็นกรรมการบริหารของบริษัทซีเคพาวเว่อร์ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น

อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ เช่น เป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,เป็นกรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจุบัน ท่านยังได้ทำงานให้กับสภากาชาดไทยในตำแหน่ง กรรมการจัดการและผู้ อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ผมเชื่อมั่นว่า คุณชัยวัฒน์ในฐานะประธานกรรมการ จะช่วยนำพาองค์กรของเราให้เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมั่นคงยั่งยืนต่อไป  

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการทำงานที่หลากหลายในองค์กรใหญ่ๆ มากกว่า 10 องค์กร คิดว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้บริ หารที่ผ่านการบริหารการควบรวมกิ จการมามากที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับตัวผมเองก็รู้จักกั บธนาสิริมาเป็นเวลานาน ได้เห็นผลงานและรับรู้ถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษั ทที่ว่า จากความมุ่งมั่นและตั้ งใจในการสร้างสรรค์และพั ฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิดมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”  เมื่อได้รับการติดต่อจากทีมบริ หารของธนาสิริฯ จึงใช้เวลาไม่นานที่ตัดสินใจ โดยผมหวังว่าตนเองจะเป็น 1 ในผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมที่ดีให้ผู้อยู่อาศัยให้ชุมชนและสังคม 

โดยแผนงานสำคัญในปีนี้ เริ่มต้นจากการจับมือร่วมทุนกับบริษัทอนาบูกิ โคซัน จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อ "Anabuki Kosan Group" ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดคากาวะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นกว่า 50 ปี ที่โฟกัสเรื่องการพัฒนาที่อยู่ อาศัยของผู้สูงวัย สังคมผู้สูงวัยอย่างครบวงจร เพื่อก่อตั้ง“บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด” เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างยั่งยืน บริษัทร่วมทุนนี้จะช่วยตอบโจทย์ ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่ต้องการพัฒนาให้เป็นบ้านที่มีความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
     

     “จากที่ได้ทำงานร่วมกันมาสักระยะหนึ่ง ผมเชื่อว่า ธนาสิริฯ เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพ มีทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เมื่อผนวกกับการบริหารงานด้วยสไตล์ต้องพยายามทำงานจนสำเร็จ และไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาใด ๆ อย่างง่าย ๆ ของผม เชื่อว่าเราจะร่วมสร้างทีมงานให้เป็น Winning Team ที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงและพร้อมฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปพร้อมๆ กัน พัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง มั่นคง พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นผู้ร่วมสร้างชุมชนสังคมที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย และสร้างผลตอบแทนที่มั่งคั่งให้ กับผู้ถือหุ้นต่อไป” ประธานกรรมการ กล่าวในที่สุด