พก. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาความยากลำบากในพื้นที่ชุมชนเฟื่องฟ้า เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้อย่างทั่วถึง

Last updated: May 24, 2020  |  167 จำนวนผู้เข้าชม  |  Hot news

พก. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาความยากลำบากในพื้นที่ชุมชนเฟื่องฟ้า เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้อย่างทั่วถึง


วันนี้ (24 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนเฟื่องฟ้า ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 39 เขตประเวศ กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยมบ้านสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนเฟื่องฟ้าฯ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมส่งเสริมให้คนในชุมชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ และบริการพื้นฐานจากภาครัฐ สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และมีงานทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ พบว่าในพื้นที่ชุมชนมีคนพิการ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย คนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว และคนพิการทางการเห็น นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพ และประเมินความพิการจากแพทย์ อีกจำนวน 2 ราย 

    

 

       โดย พก. มอบหมายศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น อาทิ การประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อร่วมวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และประสานการขอเอกสารรับรองความพิการ กรณีการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ในเบื้องต้นของคนพิการและครอบครัว พร้อมการวางแผนช่วยเหลือระยะยาวเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้แก่ การเพิ่มทักษะด้านการประกอบอาชีพ การแนะนำการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมการมีงานทำที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ เพื่อให้เกิดรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป