พช.สมุทรปราการ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก จังหวัดสมุทรปราการ

Last updated: Jul 26, 2020  |  68 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

พช.สมุทรปราการ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก จังหวัดสมุทรปราการ


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่ ห้องสิมิลัน ชั้น4 โรงแรมแบย์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ " 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำขึ้น และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา 

โดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการจัดประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 2. เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงคู่แผ่นดินและประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก 3.เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ในการประกวดครั้งนี้ มีกลุ่ม/ผู้ประกอบการจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ราย โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการฯ ประกวดและมีกรรมการ ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการอุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายพงศ์พินิจ พินิจดำ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการโดยมีพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดฯ ในทุกลำดับ รวมถึงมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ามัดย้อมจากต้นจากที่เข้าร่วมการประกวดฯ ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร