"รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม" เป็นประธานในการเปิดงาน หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) จ.นครปฐม ร่วมด้วย นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางประหยัด ปานเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหัวอ่าวและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อน

Last updated: Sep 9, 2020  |  173 จำนวนผู้เข้าชม  |  Travel

"รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม"  เป็นประธานในการเปิดงาน หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) จ.นครปฐม ร่วมด้วย นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางประหยัด ปานเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหัวอ่าวและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อน

 

“นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงาน หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  ณ หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีช่องทางการตลาดและรายได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความมั่นคงในอาชีพ และสร้างให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน”วันนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในการเปิดงาน หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ณ หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางประหยัด ปานเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหัวอ่าวและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) แห่งใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ด้านการตลาด และสมาชิกในหมู่บ้านร่วมกันจำหน่ายสินค้าและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ และเพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564หมู่บ้านหัวอ่าว เป็นหมู่บ้านอินทรีย์แห่งที่สองของจังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งมีเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์และชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภคผลผลิตในชุมชนของตนเอง และนำผลผลิตส่วนที่เหลือออกจำหน่าย อีกทั้งยังสามารถผลักดันเข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล เช่น IFOAM เป็นต้นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ณ หมู่บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมนั้น เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ การล่องเรือแพเก็บฝรั่ง ชมวิถีท้องถิ่นของชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้เรื่องการเผาถ่านเพื่อนำมาทำน้ำสัมพันธ์ไล่แมลง การดูแลรักษาพืชพันธ์ต่างๆ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.นวันดังกล่าว ยังมีการอบรม การทําเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ให้แก่เกษตรกรผู้มีความสนใจ และยังเตรียมเปิดการอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล/ต่ออายุ เพื่อให้เกษตรกรได้มีการเตรียมการต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าให้ก้าวสู่ระดับสากล ในวันที่ 11 กันยายน 2563 นี้อีกด้วย

By : ปิโยรส อุทุมเทวา / บรรณาธฺการ-บรรณาธิการภาพ

www.asiabiz-travel.com  /  Facebook-นักเดินทางมีเรื่องเล่า 

โทร.061 9492508

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง