คุณหญิงกัลยา เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ  ในงานประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดาร ตามพระราชดำริฯ”

Last updated: Nov 5, 2020  |  22 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

คุณหญิงกัลยา เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ  ในงานประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดาร ตามพระราชดำริฯ”


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและกราบบังคมทู ลรายงานในวโรกาสเสด็ จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การจัดงานประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 256